Residus admesos

RESIDU CODI LER OPERACIÓ TRACTAMENT
RESIDUS NO PERILLOSOS    
Residus de tòners d'impressió diferents dels especificats en el codi 08 03 17 08 03 18 R13
Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata 09 01 07 R13
Envasos mixtos 15 01 06 R13
Pneumàtics. Gestió a les deixalleries 16 01 03 R13
Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03) 16 06 04 R13
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06 17 01 07 R13

FORM

20 01 08

R13

Paper o cartó

20 01 01

R13

Vidre

20 01 02

R13

Roba

20 01 10

R13

Teixits

20 01 11

R13

Olis i greixos comestibles

20 01 25

R13

Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels

especificats en el codi 20 01 27

20 01 28

R13

Bateries i acumuladors diferents al codi 20 01 33*

20 01 34

R13

Equips elèctrics i electrònics distints als codis 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

R13

Fusta diferent de l'especificada en el codi 20 01 37

20 01 38

R13

Plàstics

20 01 39

R13

Metalls

20 01 40

R13

Altres fraccions no especificades en una altra categoria

20 01 99

R13

Residus biodegradables

20 02 01

R13

Residus voluminosos

20 03 07

R13
 
RESIDUS PERILLOSOS    
Amiant 17 06 05 R13
Residus de tòners d'impressió que contenen
substàncies perilloses

08 03 17*

R13

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles

15 01 10*

R13

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

20 01 21*

R13

Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25

20 01 26*

R13

Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen
substàncies perilloses

20 01 27*

R13

Bateries i acumuladors especificats en els codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries

20 01 33*

R13

Equips elèctrics i electrònics rebutjats, distints dels especificats en els codis 20 01 21 i 20 01 23, que contenen components perillosos

20 01 35*

R13

Fitosanitaris inorgànics

06 13 01*

R13

Fusta que conté substàncies perilloses

20 01 37*

R13

 
RESIDUS NO ADMESOS
- Residus barrejats
- Residus industrials i perillosos produïts per aquelles activitats productores de residus
industrials, les quals, segons la normativa vigent, han de gestionar-los particularment
- Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies o
veterinaris
- Deixalles o excrements produïts a escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans o
altres establiments similars, tant públics com privats
- Restes d’animals morts
- Productes procedents de decomís
- Residus radioactius
- Residus d’activitats mineres o extractives
- Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d'explotació (dejeccions ramaderes)
- Residus explosius i derivats de les armes de foc
- Qualsevol altre residu qualificat com a perillós per l’ordenament jurídic vigent en cada
moment
 

 
 
 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal