DRETA

Regulació del règim de tarifes a aplicar a determinats usuaris de la Xarxa de Deixalleries de Menorca

Règim tarifari de la Xarxa de Deixalleries de Menorca aplicable des de l’1 d’agost de 2018.

1. De conformitat amb el previst en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació del servei de la xarxa de deixalleries de Menorca, les tarifes a aplicar als residus admissibles seran les següents:

a) Tarifes a aplicar a tots els usuaris, siguin o no particulars i ajuntaments 
 

caption
Definició usuaris Residu Codi LER Límit màxim admès sense cost Tarifes a aplicar (€/tona)
Pots buits de vernissos, pintures i dissolvents Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles
150110*

0 Kg/any

617,67


Pots amb contingut de vernissos, pintures i dissolvents
Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el codi 200127
200128

0 Kg/any

787,08
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
200127*

0 Kg/any

787,08
Fitosanitaris inorgànics Fitosanitaris inorgànics 061301* 0 Kg/any 775,92
Amiant Materials de construcció que contenen amiant 170605* 0 Kg/any 140,97
 

b) Tarifes a aplicar als usuaris que no siguin ni particulars ni ajuntaments, sempre que la quantitat de residus aportada es pugui pesar i no hi hagi perill de col·lapse de la instal·lació

caption
Definició usuaris
 
Residu Codi LER Límit màxim admès sense cost Tarifes a aplicar (€/tona)
Residus de construcció i demolició Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 170106 170107 500 Kg/any 19,80
Residus voluminosos Residus voluminosos 200307 500 Kg/any 74,22
Restes de poda Residus biodegradables (poda) 200201 200 Kg/any 45,64

Fusta
Fusta diferent de l’especificada en el codi 200137 200138
300 Kg/any
59,13
Fusta que conté substàncies perilloses 200137* 59,13

2. Condicions d’aplicació

a) Per distingir els usuaris particulars de la resta (d’origen comercial o de serveis) s’ha fixat una quantitat màxima de residus admesos sense cost.

b) Les tarifes per a les tipologies de residus indicades a l’apartat 1a) s’aplicaran a tots els usuaris.

c) Quan les aportacions sobrepassin la quantitat màxima de residus admesos sense cost fixada a l’apartat 1b), s’aplicaran les tarifes indicades en el mateix apartat.

La quantitat màxima de residus admesos sense cost es fixa amb independència de si s’empra una o diverses deixalleries.

No s’aplicaran tarifes als serveis municipals de recollida de residus voluminosos i restes de poda.

c) Es considera que les tipologies de residus admissibles que no s’inclouen a l’apartat 1, no tenen fixat cap límit màxim admès sense cost, el qual vindrà determinat per la capacitat de recepció de la deixalleria, i la seva entrada serà gratuïta.

d) El contractista del servei serà el responsable d’aplicar i recaptar les tarifes, i a més haurà de lliurar a l’usuari, obligatòriament, el corresponent rebut.

3. L'entrada en vigor d'aquest règim de tarifes serà aplicable a partir de l'inici de l'execució del contracte de serveis de la gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca.


 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal