Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci de Residus i Energia de Menorca, d’algun organisme vinculat a aquesta Administració o a tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Els continguts d’aquest lloc web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa.

Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquest lloc web ni dels seus continguts.
La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La informació obtinguda a través d’aquest web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquest web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i el Consorci de Residus i Energia de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Consorci de Residus i Energia de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

El Consorci de Residus i Energia de Menorca no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal