L'Àrea de Gestió de Residus de Milà és el complex que gestiona la major part dels residus no perillosos de l'illa de Menorca. Està dissenyat per cobrir les necessitats de tractament de més de 94.000 ciutadans, i la població flotant en temporada alta, tractant anualment un total de 130.000 tones de residus.

Entre les seves instal·lacions, compta amb una aula ambiental per a formació i divulgació; una planta de tractament mecànic-biològic per a la gestió de les fraccions de resta, paper i cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica; un forn incinerador per a l'eliminació controlada de residus; una planta de tractament de lixiviats i les cel·les de dipòsit controlat de residus.

La concesionaria UTE Es Milà, en col·laboració amb el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, ha treballat en l'ampliació i modernització de les instal·lacions de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà. La nova construcció duplica la superfície del complex i incorpora nova maquinària i tecnologia per millorar el tractament de residus.

Pròximament el complex integrarà instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertures de les cel·les ja clausurades amb l'objectiu de convertir l'Àrea de Gestió de Residus de Milà en un centre de referència en la gestió de residus i l'ús de renovables.

 
 
 
Autorització ambiental integrada
 
 
Ubicació i horari
 
 
Tarifes
 
 
Formularis
 
 
Reglament
Planta de tractament de residus
La planta de tractament gestiona els residus domiciliaris, comercials i sanitaris no perillosos, produïts a Menorca, preparant-los per al seu reciclatge: paper i cartó, vidre, envasos lleugers i fracció orgànica.

Per a les fraccions resta i d'envasos lleugers, la planta compta amb una línea mixta per al tractament independent i valorització d'aquests residus. Aproximadament el 70% de la fracció resta que arriba a la planta i el 90% de la fracció d'envasos lleugers es valoritza. Aquest fet permet reduir al mínim la fracció dipositada a l'abocador. 

Per a la matèria orgànica procedent de la fracció resta i de la fracció orgànica, la línia de tractament biològic permet l'obtenció de bioestabilitzat i compost mitjançant l'ús de túnels amb solera ventilada. A més, es contempla la possible recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), que incidiria en la reducció del percentatge de rebuig destinat a l'abocador.

La planta recupera a l'any 25.000 t de matèria orgànica i 4.000 t d’envasos lleugers.

 
Forn incinerador
En funcionament des del 2006, el forn incinerador elimina mitjançant incineració els residus d’origen animal procedents de l’agricultura, caça i pesca, de la preparació i elaboració de carn, peix i altres aliments o de serveis mèdics i veterinaris. Posteriorment, s’eliminen les cendres en el dipòsit controlat. 

Té una capacitat de tractament de 560 kg/h, una temperatura màxima de treball en postcombustió de 1.000 ºC i la seva capacitat de disseny és de 500 t/any. 

 
Dipòsit controlat
El dipòsit controlat és una instal·lació perfectament aïllada on es dipositen tots els residus perillosos i no perillosos que no poden ser valoritzats ni reutilitzats. El dipòsit està dissenyat amb cel·les per a cada tipus de residu estanques, separades, recobertes i aïllades entre si i el medi ambient. 

A l'Àrea de Gestió de Residus de Milà es troben localitzats els abocadors de Milà I i Milà II, ambdos segellats i clausurats, i les cel·les d'abocament 3 (rebuig de la planta de tractament), E (residus especials), C (cendres del forn incinerador). Aquestes tres cel·les formen part de l'ampliació de l'abocador de Milà II. En una nova fase d'ampliació es construeixen actualment les cel·les 2.2 i 2.1 de l'ampliació de Milà II. 

La capacitat total per a residus no perillosos és d'1.500.000 m³ i de 4.819 m³ per als residus perillosos.
 

 
Planta de tractament de lixiviats
La planta de tractament de lixiviats tracta els líquids generats en el procés de descomposició de matèria orgànica continguda en els residus del dipòsit controlat i de la planta de tractament mecànic-biològic. Aquests líquids es coneixen com a lixiviats.

La planta està constituïda per un biorreactor de membrana (BMR) format per dues etapes, més un tractament físic-químic. Amb aquesta tecnologia, la planta redueix els compostos contaminants dels lixiviats per a poder-los abocar a clavegueram i ser sotmesos a un següent tractament a l’EDAR de Maó-Es Castell.

 

 
Planta d'afinament
Aquesta línia de tractament completament automatitzada es nodreix del compostatge que es fa a Milà de la matèria orgànica per un procés aeròbic. El compost porta aparellat restes de vidre, pedres i petits envasos que passen la primera criba de selecció, entre altres.

La línia d’afinament s’encarrega d’extreure tots aquests elements impropis i deixar un compost net i, per tant, més utilitzable. Una de les millores més importants és la taula densimètrica, maquinària situada al final del procés que combina els efectes de tres tractaments, el de vibració, el de sedàs i el de ventilació, mitjançant la qual cosa s’aconsegueix separar del producte final els residus més pesats, com a pedres i vidre.

 
Planta fotovoltaica
Les cel·les segellades de l'abocador de Milà conformen superfícies de gran utilitat per al seu aprofitament energètic. Per això, el CREM impulsa diferents projectes per a la instal·lació d'energia fotovoltaica sobre les cobertures de les cel·les ja clausurades amb l'objectiu de convertir l'Àrea de Gestió de Residus de Milà en un centre de referència en l'ús de renovables.

La instal·lació fotovoltaica projectada sobre el segellat de Milà I comptarà amb una superfície aproximada de 13.000 m² i més de 3 MW de potència. Es distribuirà en 4 plataformes subhoritzontals i tindrà un pendent del 2% orientada cap al sud. El projecte, ja adjudicat i en fase de desenvolupament, s'integra en els treballs de segellat i restauració ambiental de l'àrea.

 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal