Cada residu que generem comporta una gestió diferenciada per efectuar la seva recollida, trasllat, revaloració, reciclatge, dipòsit o eliminació. Per a això, l'illa de Menorca compta amb tot un seguit d'instal·lacions de residus especialitzades en el tractament i valorització de les diferents tipologies de residus existents.

En elles es realitzen el conjunt d'operacions que tenen per objectiu recuperar matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne la reutilització o el seu ús com a font d'energia, o adequar el rebuig per al seu posterior tractament finalista.

A continuació es descriuen breument les instal·lacions de residus contemplades en el Pla Director Sectorial i d’altres de caràcter privat que col·laboren amb el CREM en el tractament de residus a l’illa.


 

 
Àrea de Gestió de Residus de Milà
L'Àrea de Gestió de Residus de Milà és el complex que gestiona el 100% dels residus no perillosos de l'illa de Menorca. Està dissenyat per cobrir les necessitats de tractament de més de 94.000 ciutadans, i la població flotant en temporada alta, tractant anualment un total de 130.000 tones de residus.

Entre les seves instal·lacions, compta amb una aula ambiental per a formació i divulgació; una planta de tractament mecànic-biològic per a la gestió de les fraccions de resta, paper i cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica; un forn incinerador per a l'eliminació controlada de residus; una planta de tractament de lixiviats i les cel·les de dipòsit controlat de residus no perillosos.

El complex integrarà pròximament instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertures de les cel·les ja clausurades amb l'objectiu de convertir l'Àrea de Gestió de Residus de Milà en un centre de referència en l'ús de renovables.
Més informació

 

 
Xarxa de Deixalleries de Menorca
No tots els residus que generem a casa van als contenidors habituals. En alguns casos, la seva mida, perillositat o gestió diferenciada fa necessari que determinats tipus de residus siguin portats a les deixalleries que hi ha a cada municipi de l'illa.

Una deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Els veïns poden classificar per si mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els perillosos) i dipositar-los selectivament en contenidors separats. La deixalleria és, per tant, un lloc en el qual el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals. Totes les deixalleries de l'illa conformen la Xarxa de Deixalleries de Menorca.
Més informació

 

 
Plantes de tractament de residus de construcció i demolició
A Menorca, tres empreses es dediquen a la gestió i tractament de residus de construcció i demolició (RCD) d’acord amb les autoritzacions atorgades per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

Es tracta de Triatges Menorca, Excavacions Moll i Transports Taltavull. En les seves respectives instal·lacions es realitza el tractament per al reciclatge i reutilització dels diferents residus generats pel sector de la construcció.
Dades de contacte
 

 
Altres instal·lacions
Existeixen infinitat de tipus de residus que fan necessari un tractament especialitzat. És el cas, per exemple, dels residus perillosos, les característiques dels quals poden causar danys ambientals o humans si no són tractats en complexos autoritzats i dotats de les instal·lacions necessàries per al seu tractament segons la normativa.

En el següent registre podràs trobar les empreses que gestionen residus a les Illes Balears.
Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears


 

 
Centres de gestió de residus perillosos
Certs residus requereixen un tractament especialitzat a causa de la seva perillositat i risc de causar danys ambientals o humans. La seva gestió es porta a terme en complexos autoritzats i dotats de les instal·lacions necessàries per al seu tractament segons la normativa. A Menorca es gestionen a través de les deixalleries o d'empreses especialitzades.

Entre aquests residus considerats com a perillosos es troben olis de motor, aerosols i esprais, dissolvents, pintures i vernissos, pesticides, envasos de productes fitosanitaris, coles i adhesius, productes de neteja bàsics, oxidants i àcids, tòners, termòmetres, líquid de fotografia, productes de laboratori escolar, radiografies, bateries, fluorescents i altres residus especials.
Gestors autoritzats i residus admesos

 

 
Centres de reutilització
La reutilització de materials i objectes és primordial en la gestió sostenible dels residus. En les següents instal·lacions es recullen únicament materials que puguin ser reutilitzats:
 
Nom Materials reutilitzats
Càritas Diocesana Menorca Tèxtil, mobles...
Mestral Tèxtil, mobles, electrodomèstics...
Remar Mobles, electrodomèstics...
Ocio Menorca Pel·lícules, música, videojocs
Vístete al Kilo Roba, complements infantils..
Defensa Animales Menorca Roba, llibres, mobles...
Protectora d'Animals Ciutadella Roba, sabates, objectes de decoració, objectes per animals de les cases d'acollida, joguines...
De mà a mà Roba
Bescanvi Roba, mobles...


 
Seu Electrònica Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal